Artikel 1 definities, toepasselijkheid en geldingsbereik

1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Doris&Lou, KvK 74354361, info@dorisandlou.nl,  die onderhavige Algemene Voorwaarden gebruikt.
1.2 Consument: de consument, dan wel rechtspersoon, die door ondertekening of op andere wijze de gelding van de Algemene Voorwaarden heeft erkend en aanvaard.
1.3 Bezoeker: de consument dan wel rechtspersoon die ondernemers website bezoekt.
1.4 Verkoop op afstand: een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De communicatietechniek op afstand is een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen, kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand.
1.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van de ondernemer.
1.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen ondernemer en consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
1.7 Eventuele toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende aanbiedingen gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door de ondernemer zijn aanvaard.
1.9 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
1.10 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2019.
1.11 Doris&Lou behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.12 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
1.13 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.14 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
1.15 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
1.16 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
1.17 Wanneer door consument van deze Algemene Voorwaarden een PDF bestand gewenst is, kan daarvoor ondernemer benaderd worden via email. Ondernemer zal deze Algemene Voorwaarden dan via email kosteloos verstrekken.

Artikel 2 aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
2.2 De ondernemer is aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de consument, binnen 30 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen
zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.3 De ondernemer kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien
de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan
wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de ondernemer
anders aangeeft.
2.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De
ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2.6 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail
verstrekt door de ondernemer met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig
mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ondernemer garandeert echter niet dat alle
aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming
zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de
gegevens op de website, zal de ondernemer passende maatregelen treffen om de
consument tegemoet te komen.
2.7 Foto’s van aanbod kunnen afwijken van de werkelijkheid in het gebruik van materialen,
zoals kralen. Bij het gebruik van deze materialen is ondernemer afhankelijk van de actuele
voorraad. Hiervoor kan de ondernemer, tenzij door de consument nadrukkelijk verzocht is
om bepaalde kralen of andere materialen en hierover overeenstemming tussen ondernemer en consument is bereikt, niet aansprakelijk worden gesteld. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in
het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel
van de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
2.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van
ondernemers aanbod.
3.2 De ondernemer en consument komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken
van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra
de orderbevestiging aan de consument is verzonden. De elektronische bestanden van
Doris&Lou gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,
inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of
schriftelijk overeengekomen.
4.2 Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Alle op de website van Doris&Lou vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site
staan en/of zolang de voorraad strekt.
4.3 Indien de ondernemer met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een
bepaalde prijs overeenkomt, is de ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de
prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
4.4 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit
uit een bevoegdheid of een op de ondernemer rustende verplichting ingevolge de wet of
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.
4.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de
website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 5 betaling

5.1 Bestellingen dienen vooraf te worden betaald, bij voorkeur via Online Banking.
5.2 Na ontvangst van de bestelling ontvangt de consument een bevestiging met het totaal
bedrag (aankoopbedrag plus verzendkosten) en ondernemers bankgegevens waarop de
betaling dient te geschieden.
5.3 Eventuele betalingen via een factuur dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum op
de door de ondernemers aangegeven bank- of girorekening voldaan te worden.
5.4 De consument is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het laten verstrijken
van de betalingstermijn en de bestelling zal zonder aanzegging automatisch worden
geannuleerd.
5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de ondernemer naar
aanleiding van het verzuim van de consument zijn gemaakt of welke ondernemer nog zal
maken, komen voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten belopen
15% (zegge: vijftien procent) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-
(zegge: honderdvijftig euro) waaromtrent geen bewijs behoeft te worden geleverd.
5.6 De door ondernemer genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW, exclusief de
diensten van derden welke door de ondernemer zijn ingehuurd en exclusief eventueel
andere door de overheid opgelegde heffingen en belastingen.
5.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 6 levering

6.1 De ondernemer gaat over tot levering na ontvangst van de betreffende betaling.
6.2 Alle producten worden met de hand gemaakt. Levertijden van bestellingen zijn
afhankelijk van levertijd van onze materialen, het fabricageproces van het bestelde
product en de postvervoerder. Ondernemer doet de uiterste best om de bestelling te
leveren tussen 1 en 4 weken. Indien de levering langer duurt, ontvangt de consument
hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
6.3 Levertermijn gaat in na de eerste werkdag na het in goede orde ontvangen van
consuments betaling
6.4 Leveringen worden bezorgd door PostNL
6.5 Op leveringen van de ondernemer zijn volgende verzendkosten van toepassing:
Binnen Nederland
– Brievenbus envelop: €1,70
– Brievenbuspakje met Track&Trace:€3,95
– Pakket < 5 kilo met Track&Trace: €6,95
– Ophalen in Harderwijk: Gratis
– Bij bestellingen boven 5 kg worden de verzendkosten aangepast en ontvangt de koper
via e-mail een definitieve prijsopgave.
Van Nederland naar Belgie, Duitsland en Luxemburg
– Envelop: €2,90
– Pakket < 2 kilo met Track&Trace: €13,00
– Pakket 2-5 kilo met Track&Trace: €19,50
– Bij bestellingen boven 5 kg worden de verzendkosten aangepast en ontvangt de koper
via e-mail een definitieve prijsopgave.
Voor bestellingen die naar andere landen worden verzonden, gelden de verzendkosten
volgens de internationale tarieven. Consument ontvangt dan via e-mail een definitieve
prijsopgave.
6.6 Indien de ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn en geeft dan ook geen
recht tot schadevergoeding. De uiteindelijke levertermijn zal de opgegeven termijn nimmer
met meer dan één maand na plaatsing van de bestelling overschrijden, tenzij er sprake is
van overmacht.
6.7 Bij overschrijding van een termijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in
gebreke te stellen.
6.8 De consument is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij
gebreken daarvan worden de producten door PostNL of een ander desbetreffende
bezorgdienst opgeslagen.
6.9 Als consument bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze
retour gestuurd naar ondernemer. In geval consument de producten geweigerd heeft of ze
binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de PostNL op te geven opslagplaats,
heeft ondernemer het recht de consument een factuur te sturen van de door ondernemer
gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten
alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een
minimum van € 20,-

Artikel 7 garantie

7.1 De ondernemer garandeert haar producten tegen materiaal- en/of fabricagefouten.
Indien dergelijke fouten waargenomen worden, kunnen deze producten binnen 7
werkdagen na ontvangst worden geretourneerd. De ondernemer zal dan zorgdragen voor,
indien mogelijk, reparatie van het defecte product of, wanneer reparatie niet mogelijk is,
voor een nieuw product.
7.2 Alle eventuele garantieverplichtingen van ondernemer vervallen indien fouten,
gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist,
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de consument
of door consument ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van van buiten
komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de consument of
een derde zonder toestemming van de ondernemer wijzigingen in de door ondernemer
geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
7.3 Consument is zelf verantwoordelijk voor defecten aan een product door slijtage ten
gevolge van gebruik. Deze vallen niet onder de garantie.
7.4 Iedere vorm van reiniging van de producten die bij ondernemer zijn gekocht is
verantwoordelijkheid en op risico van consument. Ondernemer geeft hiervoor in geen
geval garantie en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 retourzendingen

8.1 Producten die niet aan consuments verwachtingen voldoen of wanneer het product
(mogelijk) defect is, kunnen in sommige gevallen binnen 14 dagen geannuleerd worden.
Daarna heeft de consument nogmaals 14 dagen de tijd, vanaf de dag van bezorging, om
het product in de originele verpakking en ongebruikt retour te zenden.
8.2 Artikelen die na retourtermijn terug komen worden niet geaccepteerd.
8.3 Ruilen en retourneren kan NIET bij speciaal voor de consument gemaakte producten,
zoals halsbanden, lijnen en voor de consument bedrukte producten. De verkoop is bij
deze categorie producten na succesvolle betaling definitief.
8.4 De halsbanden worden exclusief voor de consument op maat gemaakt. De maat die
de consument bij bestelling aan de ondernemer doorgeeft is definitief en de
verantwoordelijkheid van de consument. Voldoet de halsband aan de door de consument
opgegeven maat, maar is de halsband toch te groot of te klein, dan is de halsband niet te
retourneren.
8.5 In het geval van situatie genoemd bij 8.4 is de ondernemer zeer bereid om te
onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om het product, tegen vergoeding, voor de
consument passend te maken.
8.6 Ruilen of retourneren kan uitsluitend na schriftelijk overleg met de ondernemer.
Verstuur in geen geval een bestelling retour zonder schriftelijk overleg. De ondernemer
neemt het retourproduct dan NIET in behandeling.
8.7 Het retour sturen van het product is voor risico van de consument. Ondernemer is niet
aansprakelijk voor transportschade.
8.8 De verzendkosten van het retourneren van het reeds betaalde product en het
eventueel nieuw te ontvangen product zijn voor rekening van de consument.
8.9 Het retourproduct dient bij retourneren in de originele verpakking, ongebruikt,
compleet, zonder beschadigingen en vrij van dierenharen te zijn.
8.10 Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een kopie van de factuur,
consuments bank- of gironummer en de reden van retour.
8.11 Bij een defect product of een product dat niet overeen komt met hetgeen de
consument heeft besteld, zal de ondernemer de verzendkosten na het succesvol
ontvangen van het retourpakket vergoeden.
8.12 De consument dient de retourzending voldoende te frankeren. Pakketten die niet
voldoende gefrankeerd zijn worden door de ondernemer niet geaccepteerd.
8.13 In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door de
ondernemer van de door consument opgegeven grond voor retourzending.
8.14 De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
8.15 Voldoet een retourzending aan de voorwaarden dan stort de ondernemer het
aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van het
retourproduct op consuments bankrekening.
8.16 Wanneer een artikel wordt geruild zijn de kosten van het opnieuw verzenden van het
product voor rekening van de consument.
8.17 Als er een onjuist of defect product is geleverd zijn de kosten van de retourkosten en/
of het opnieuw verzenden van het product voor rekening van de ondernemer.
8.18 Eventuele klachten over een door de ondernemer geleverd product, dienen terstond
door de consument aan de ondernemer schriftelijk en gemotiveerd te worden
medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de
consument niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde
van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou kunnen zijn
geweest. In dat geval dient de consument de ondernemer, binnen 7 dagen nadat het
gebrek aan de consument bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen van het gebrek.
8.19 Indien consument een beroep doet op een eventueel overeengekomen
garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft ondernemer
het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde
uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de consument in rekening te brengen conform haar
gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
8.20 Bij niet als nieuw te verkopen producten bedraagt de schade maximaal 100% van het
aankoopbedrag en kan de retour worden geweigerd.

Artikel 9 verkoop op afstand

9.1 De bepalingen in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op afstand,
indien de koper een consument is. De overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
zijn van toepassing op verkoop op afstand, tenzij dit uitdrukkelijk door dit artikel uitgesloten
wordt.
9.2 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk afgebeeld en/of
beschreven, zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële
oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van
het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
9.3 Omdat de producten door de ondernemer handgemaakt worden kunnen de
afbeeldingen iets afwijken van de werkelijkheid.
9.4 Het aanbod zal een zichttermijn van 7 werkdagen inhouden, ingaande de dag na
ontvangst door of namens de consument.
9.5 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de
mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending,
de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de
aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten
worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop
de bepalingen in deze voorwaarden omtrent zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
9.6 De zichttermijn en herroepingsrecht (op grond van de specifieke aard van de
betreffende goederen of diensten) zijn niet van toepassing op speciaal voor de consument
gemaakte producten, zoals halsbanden, lijnen en voor de consument bedrukte producten.
9.7 De overeenkomst tot koop en verkoop op afstand komt tot stand op het moment van
acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
9.8 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen
van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
9.9 Indien de consument een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst
waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaling plaatsvinden.
9.10 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen
en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald,
is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich meebrengt, er sprake
is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden vermeld.
9.11 Behoudens het bepaalde in lid 8, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de
overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke
regelingen of bepalingen of, tenzij de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op
afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.12 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke
bestelling, tenzij tussen de ondernemer en consument uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
9.13 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om
niet te worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van
een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
9.14 In geval van een kennelijke vergissing zal de consument ondernemer hiervan op de
hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de
goederen en bescheiden ter beschikking van de ondernemer houden.
De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
9.15 Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat het laatst aan de
ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.16 De door de consument verschuldigde bedragen dienen direct bij bestellen te worden
voldaan.
9.17 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 10 eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten
blijven bij de ondernnemer berusten
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder
tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en
concepten.
10.3 Het is de consument uitdrukkelijk verboden producten van de ondernemer, al dan niet
met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.4 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door de consument heeft plaatsgevonden en
aan de overige op de consument rustende verplichtingen zijn voldaan.
10.5 Het is de consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele
eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en
handelsnamen uit hetgeen door de ondernemer geleverd is, te wijzigen, dan wel door een
derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.
10.6 Consument is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten,
zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden,
anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover
die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de consument
plaatsvindt.

Artikel 11 aansprakelijkheid

11.1 Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade behoudens bepalingen van
dwingend recht.
11.2 In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade
veroorzaakt door derving van inkomsten van consument (op enigerlei wijze dan ook
ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
11.3 De ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het
verkeerd gebruik van een product of veranderingen die de gezondheidstoestand van het
dier ten gevolge van het gebruik van de producten ten nadele is. Lees voor het gebruik
altijd de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website en/of raadpleeg de
ondernemer.
11.4 Ondernemer aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan honden,
mensen of andere levende wezens, welke veroorzaakt wordt door een defect aan een
geleverd product.
11.5 Ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is
ontstaan door verkeerde behandeling, reiniging, ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik
buiten de specificaties.
11.6 De aansprakelijkheid van de ondernemer is altijd beperkt tot het bedrag van de
bestelling of overeenkomst.
11.7 De ondernemer spant zich in om de inhoud van de website zo nauwkeurig mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de
inhoud onvolledig en/of onjuist is.
11.8 De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm
van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en producten kunnen op ieder
moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de ondernemer.
11.9 Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De consument kan op basis van
dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de ondernemer voor op de website
opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de ondernemer nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.
11.10 Iedere vorm van reiniging van de producten die bij ondernemer zijn gekocht is
verantwoordelijkheid en op risico van consument. Ondernemer geeft hiervoor in geen
geval garantie en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen
in het bedrijf van de ondernemer worden daaronder begrepen.
12.3 Ondernemer heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn
verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
12.5 Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en het aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 opschorting en ontbinding

13.1 Indien de consument enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op
grond van deze Algemene Voorwaarden tijdelijk niet nakomt heeft ondernemer het recht
haar verplichtingen op te schorten.
13.2 Ondernemer kan de overeenkomst beëindigen indien de consument, na in gebreke
gesteld te zijn en in de gelegenheid te zijn gebracht die gebreken te herstellen, wezenlijk
tekort komt in de nakoming van deze overeenkomst, in geval ondernemer, onverlet haar
recht op schadevergoeding, een schriftelijke ingebrekestelling zal sturen stellende een
redelijke termijn waarbinnen deze tekortkoming wordt hersteld.
13.3 Ondernemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst ontbinden indien de consument in staat van faillissement of surseance van
betaling geraakt, dan wel indien de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is
verklaard, dan wel hij (in geval het een natuurlijk persoon betreft) onder curatele is gesteld.
Openstaande vorderingen zijn terstond opeisbaar. Ondernemer behoudt het recht
schadevergoeding te eisen.

Artikel 14 bescherming persoonsgegevens

14.1 De ondernemer respecteert ten allen tijde de privacy van haar online bezoekers.
Persoonsgegevens, die door consument aan de site van de ondernemer worden verstrekt,
worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP).
14.2 De gegevens die door de consument worden verstrekt, worden door de ondernemer
vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste
afleveradres
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
– Informatie verstrekken over aanbiedingen en acties
14.3 Op ondernemers website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe
websites staan. De ondernemer wijst iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van
dergelijke sites van de hand. Ondernemers privacy- en cookieverklaring is niet van
toepassing op het verzamelen en verwerken van bezoekersgegevens op dergelijke
websites. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel
voortvloeiend uit bezoekers toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen
gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit bezoekers gebruik
van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar
andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de bezoekers van deze
website.

Artikel 15 geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

15.1 De ongeldigheid van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat de
geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
15.2 Blijkt een bepaling in deze Algemene Voorwaarden om enigerlei reden ongeldig of
onredelijk bezwarend, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling
overeengekomen te zijn, die de ongeldige of onredelijke bezwarende bepaling naar
strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderd, dan wel zoveel mogelijk de intentie van
de ongeldige of onredelijk bezwarende bepaling weergeeft.
Artikel 16 geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de consument is Nederlands recht van
toepassing. Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door de
ondernemer aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden berecht door de
bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17 Disclaimer

17.1 Rechts Persoon Doris&Lou verleent u hierbij toegang tot www.dorisandlou.nl (de
website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Ondernemer behoudt zich daarbij het
recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder
daarover aan consument mededeling te hoeven doen.

Artikel 18 Auteursrecht

18.1 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, behoudens en slechts voor zover
anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.

Artikel 19 Klachtenregeling

19.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
19.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
19.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
19.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
19.5 Bij klachten dient consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
19.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
19.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.